اطلاعیه شماره 35 - مجموعه فروشگاههای دوچرخه و موتورسیکلت

مجموعه فروشگاه های زیر تحت پوشش سیستم اعتباری "تدبیرکارت" قرار گرفت.

کوهستان دوچرخ

نمایشگاه مرکزی دوچرخه بشردوست

1-کوهستان دوچرخ : عرضه کننده انواع دوچرخه و تجهیزات و لوازم جانبی

کد حوزه: 05972

 

2-نمایشگاه مرکزی دوچرخه بشر دوست : .عرضه کننده انواع دوچرخه و موتورسیکلت

کد حوزه: 88224