معرفی مجموعه های جدید بینایی سنجی و  دندانپزشکی تحت پوشش "تدبیر کارت"

معرفی مجموعه جدید ورزشی:

باشگاه و استخـــر یــــــزدان

فروشگاه چندمنظوره فلامینگو ، شعبه جدید خود را در شهر خشکبیجار  راه اندازی نمود .

معرفی مجموعه جدید ورزشی تفریحی - باشگاه پینت بال پیکار

اطلاعیه شماره 18- معرفی فروشگاه چندمنظوره اسکار