مراکز مجهز به سیستم تدبیرکارت

اسامی و مشخصات  مراکز مجهز به سیستم خرید و خدمات رفاهی تدبیر کارت  را  در  این بخش  ملاحظه فرمایید: